Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

Mechanická filtrace


Filtrace ?ástic se odehrává pouze na mechanickém principu.

Filtra?ní média respirátor? nezachytávají ?ástice pouze mechanicky, pomáhají si elektrostatickým nabitím. Toto ?ešení má jednak výhody v podob? vyššího záchytu p?i nižším dýchacím odporu, má ale i velké nevýhody. Hlavní nevýhodou je omezená doba použitelnosti filtru daná postupnou ztrátou elektrostatického náboje. Relativn? mén? to vadí u jednorázových produkt?, u opakovan? používaných filtr? se jedná ale o fatální nedostatek. Norma EN 149 testuje na 20min užití, jak filtra?ní schopnost vypadá potom je r?zné.

N?kte?í výrobci napomáhají lepším dezinfek?ním nikoliv filtra?ním vlastnostem tak, že p?idávají do materiálu roušky t?kavá chemická ?inidla nebo nano?ástice st?íbra a pod. To pochopiteln? popírá ú?el roušky jako ochrany proti vdechování nežádoucích substancí.

Související články

Další články
 • Respirátory pro sport

  Funkce respirátor? a roušek proti pevným ?ásticím

  Existuje ?ada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových ?ástic proti kterým je dobré se n?jak chránit. Jedná se o prach ve m?st?, zejména z intenzivní dopravy a pr?myslové ?innosti, aerosoly pesticid? z post?ik? polí, park? a železni?ních svršk?, viry a bakterie, prach zp?sobený pracovní ?inností spalovacími procesy...

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:17 15.05.2016