Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

Klasifikace EN 149


Na jakou prove? spl?uje normu EN 149. FFP3 nejvyšší.

Norma má EN 149 je základní p?edpis definující respirátory pro ochranu proti prachu. D?lí se na kategorie podle stupn? ochrany. Platí p?i tom ale, že ?ím v?tší ochrana, tím vyšší dýchací odpor. Tedy podle kombinace druhu ?innosti a o?ekávaného stupn? kontaminace prost?edí volíme kategorii ochranné masky.

Obecné vodítko pro výb?r je následující.

 • FFP1 pro snížení koncentrace škodlivin na 1/5, hodí se pro alergiky nebo do smogové situace, lehce prašné netoxické prost?edí.
 • FFP2 sníží koncentrace škodlivin na 1/20, hodí se pro stavby bourání a prašn?jší provozy s netoxickým prachem.
 • FFP3 pro nejnáro?n?jší aplikace snižuje koncentrace škodlivin na 1/100, hodí se i pro filtraci toxických karcinogeních a infek?ních kontaminant?, v takových p?ípadech je ale opakované použití nevhodné.

Norma má EN 149 má i další požadavky než pouze filtra?ní schopnosti a p?ijatelný dýchací odpor, které umož?ují respirátoru zcela plnit funkci.


Související články

Další články
 • Respirátory pro sport

  Funkce respirátor? a roušek proti pevným ?ásticím

  Existuje ?ada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových ?ástic proti kterým je dobré se n?jak chránit. Jedná se o prach ve m?st?, zejména z intenzivní dopravy a pr?myslové ?innosti, aerosoly pesticid? z post?ik? polí, park? a železni?ních svršk?, viry a bakterie, prach zp?sobený pracovní ?inností spalovacími procesy...

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:17 15.05.2016