Respirátory pro sport

Pro ochranu p?ed prachem p?i sportu ve m?st?.

P?i sportu a intenzivnímu pohybu ve m?st? je dobré se chránit p?ed negativním vlivem jemného prachu, který nechceme vdechovat. Pokud se sledujeme na index zne?išt?ní na mnoha místech v ?R, vidíme, že situace je špatná po velkou ?ást roku nikoliv pouze p?i smogu, který je i cítit.

Na respirátory pro užití p?i sportu jsou kladeny odlišné nároky než na pracovní respirátory. Jednak designové, nebo požadujeme delší životnost než 20 min, to je doba po kterou se provádí testy dle EN 149.


Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Designový vzheld

Pro mnoho aktivit nemusí být klasický design masky nebo pracovního respirátoru vhodný. Nap?íklad pro pohyb po m?st? v dob? smogu nebo sport. Pokud respirátor vypadá jako šátek je to velké plus pro praktickou použitelnost.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Mechanická filtrace

Filtra?ní média respirátor? nezachytávají ?ástice pouze mechanicky, pomáhají si elektrostatickým nabitím. Toto ?ešení má jednak výhody v podob? vyššího záchytu p?i nižším dýchacím odporu, má ale i velké nevýhody. Hlavní nevýhodou je omezená doba použitelnosti filtru daná postupnou ztrátou elektrostatického náboje. Relativn? mén? to vadí u jednorázových produkt?, u opakovan? používaných filtr? se jedná ale o fatální nedostatek. Norma EN 149 testuje na 20min užití, jak filtra?ní schopnost vypadá potom je r?zné.

N?kte?í výrobci napomáhají lepším dezinfek?ním nikoliv filtra?ním vlastnostem tak, že p?idávají do materiálu roušky t?kavá chemická ?inidla nebo nano?ástice st?íbra a pod. To pochopiteln? popírá ú?el roušky jako ochrany proti vdechování nežádoucích substancí.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Znovupoužitelné

Vícenásobné užití je p?i aplikaci pro sport a volno?asové aktivity d?ležité, vykonáváme je opakovan? a pravideln?, jednak m?žeme mít respirátor vždy bez starostí po ruce a navíc ušet?íme za opakované nákupy jednorázových produkt?.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Nastavení velikosti

Nastavení velikosti se zde hodí daleko více než u jednorázových pracovních respirátor?. Pokud existuje universální nastavení velikosti, je možné respirátor p?izp?sobit vaší konkrétní velikosti. U opakovan? využívaných respirátor? pro sport, je m?žete nap?íklad n?komu p?j?it , nebo docílit lepšího t?sn?ní pro aktuální situaci.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Celkový pr?nik

Požadavek EN 149.

P?i testech masky nesmí být ve 46 ti z 50 ti výsledk? testovaných vzork? celkové pr?niky v?tší než údaje uvedené v tabulce.


T?ída masky Celkový pr?nik
FFP1 26 %
FFP2 11 %
FFP3 6 %


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Dýchací odpor

Požadavek EN 149.

Pokud maska spl?uje normu EN 149 jsou maximální hodnoty pro dýchací odpor následující.

Klasifikace masky podle normyDýchací odpor (mbar p?i 95l/min) max.
FFP12.1
FFP22.4
FFP33.0

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

3D tvarování

3D konstrukce zvyšuje plochu filtru a ergonomii masky, nap?íklad lepší možnost mluvit...

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací