D?ev?né uhlí

D?ev?né uhlí, ur?ené p?edevším pro grily.

D?ev?né uhlí pro použití v grilech na p?ípravu pokrm?. Tímto druhem produkt? se zabývají normy EN 1860-2 a EN ISO 17225-1. Proto ?áste?n? vycházíme z charakteristik, které tyto normy hodnotí.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Druh d?eva

Ideální surovinou pro výrobu d?ev?ného uhlí jsou tvrdá d?eva zejména n?které druhy strom?.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Užití vevni?

Velmi dobrá praktická indikace kvality uhlí. Ve vnit?ním provozu grilu se projeví více než p?i jeho vn?jším použití, pokud si uhlí navíc vyberou profesionálové, sledují jeho celkové ekonomické parametry. Nej?ast?jším nedostatkem n?kterých druh? uhlí je kou? a saze. To se projevuje na grilovaných pokrmech. V restauraci, kde je gril v kuchyni a celodenním provozu by saze a kou? vadily o to víc. Pokud vyhovuje uhlí takovým požadavk?m, bude dob?e fungovat i pro zahradní grilování.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Popel

Tato veli?ina je definována v EN ISO 17225-1 a EN 1860-2. Platí že ?ím mén? tím lépe do zhruba p?ti procent. Uhlí zcela bez popela není cíl, nebo? se jedná o produkt ze d?eva a jde krom? uhlíku i o rostlinné aroma, které dotvo?í chu? pokrm?.

Norma rozlišuje t?i kategorie

  • Uhlí s obsahem do 5% popela
  • Uhlí s obsahem do 8% popela
  • Uhlí s obsahem nad 8% popela


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Vlhkost

Udává kolik vody se vyskytuje v uhlí. Platí, že voda snižuje výh?evnost uhlí, nebo? se ?ást enegrie získané spálením vyplýtvá na odpar vody.

Norma EN ISO 17225-1 definuje dv? úrovn? kvality

  • Vuda do 8%.
  • Voda do 10%

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací