Olivové oleje

Virgin a Extra virgin olivové oleje. Ozna?ení Extra virgin je p?íliš benevolentní.

Kvalitativní kritéria stanovená mezinárodním výborem olivového oleje, pro Extra virgin olivový olej, jsou rozumná, ale p?íliš benevolentní. Skute?n? kvalitní jsou pouze špi?kové oleje z této kategorie.

Defektní produkt vyrobený stejnými postupy, nicmén? poživatelný, se nazývá Virgin olivový olej.

Jakékoliv jiné olivové oleje už nepat?í do kuchyn? a nelze jim ani p?ipisovat žádná zdraví prosp?šná tvrzení. Zejména jde o oleje z pokrutin (Pomace), což jsou olivové zbytky.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

P?vod oliv

Mnohé oleje se vyzna?ují nekonkrétním ozna?ením p?vodu. U olivového oleje má tato vlastnost výrazný vliv na kvalitu.

Možnosti jsou následující

 • Sm?s olej? z EU a mimo EU
 • Konkrétní zem?
 • Region, shodné s chrán?ným ozna?ením p?vodu.
 • P?stitel nebo družstvo p?stitel?.

Kvalitní olej se nestydí za sv?j p?vod. Kvalitu negarantuje obchodní zna?ka etikety, ale p?vod výrobku.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Polyfenoly

Pro? jsou polyfenoly prosp?šné

Podle ?ady studií jsou to práv? polyfenoly, které mají zásluhu na mnohých zdraví prosp?šných efektech olivového oleje. Navíc v oleji p?sobí jako antioxidanty a pomáhají prodloužit jeho trvanlivost. Nam??ené zdravotní efekty polyfenol? byly i po relativn? krátké dob? (14 dn? užívání) patrné a navíc se výrazn? odlišoval efekt olivového oleje s nízkým a vysokým obsahem polyfenol?.

Co ovliv?uje jejich obsah

Obsah polyfenol? v extra virgin olivovém oleji ovliv?ují negativn? následující faktory podle d?ležitosti.

 1. Odr?da, jsou odr?dy s obecn? vysokým obsahem, odr?dy se st?edním a nízkým obsahem.
 2. ?as sklizn?, d?ív?jší sklize? znamená v?tší obsah polyfenol?.
 3. Podmínky lisování a skladování, doba skladování. ?ím je olej starší nebo více vystaven nežádoucím vliv?m (viz. acidita a peroxidy), tím více polyfenoly mizí.

Jak se chu?ov? projevují

Dodávají olivovému oleji ho?kou a štiplavou chu?, která je obecn? degusta?n? žádaná. Pokud chceme jemn?jší olej m?žeme volit s nižším obsahem polyfenol?, nebo z odr?dy, která jich má mén?. Pro v?tšinu úprav jídel, jsou ale tyto tóny žádané.

Více o polyfenolech zde.


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Acidita

Acidita je podíl volných mastných kyselin v oleji. Ty vznikají jako výsledek kvalitativních defekt? oliv, jako jsou zamo?ení hmyzem, prodleva mezi sklizní a extrakcí oleje, napadení plod? houbami, dlouhým kontaktem oleje s vodou, nebo nešetrnými metodami získávání oleje.

Platí, že pokud je acidita vysoká olej je mén? kvalitní, nízká acidita ale nemusí znamenat kvalitní olej.

Limit pro extra virgin oleje je 0.8%, je ale benevolentní, takže kvalitní oleje by m?ly mít pod 0.5%.

Více o chemii olivových olej? je zde nebo potom podrobn?ji zde.

Test acidity olivového oleje je dokonce proveditelný v domácích podmínkách. Acidita není chu?ov? ani pachov? cítit.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Bio

Je daná potravina nebo produkt ekologického zem?d?lství.


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Peroxidy

Peroxidy jsou produkty oxidace olivového oleje. Oxidace oleje je nežádoucí proces, který degraduje v?ni a chu? oleje. P?i oxidaci se také ni?í živiny a vitaminy.

Více o chemii olivových olej? je zde nebo potom podrobn?ji zde.

Oxidace zp?sobuje nežádoucí žluknutí oleje. Peroxidy se m??í po extrakci v jednotkách meq/kg. Limit pro extra virgin olej je 20meq/kg.

Peroxidy nejsou chu?ov? ani pachov? cítit. Na rozdíl od produkt? jejich rozpadu.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Odr?da

Odr?dy oliv použitých k výrob?.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Ochrana receptury

Evropská legislativa uznává a sjednocuje systém regionálních specialit, odpovídajících regula?ních autorit a jejich ozna?ení pro spot?ebitele.

Existují následující druhy ozna?ení.

Chrán?né ozna?ení p?vodu (Protected Designation of Origin)

Výrobek spl?uje nejp?ísn?jší požadavky. Pochází a je zpracován pouze v daném regionu a jeho receptury odrážejí tradi?ní požadavky. Takový výrobce podléhá regionálním kontrolním organizacím.

Chrán?ná zem?pisná indikace (Protected Geographical Indication)

Výrobek musí nést tradi?ní kvality odpovídající místu p?vodu a musí být splnit jednu z podmínek, musí bu? pocházet z dané oblasti, nebo tam být zpracován, ?i p?ipraven.

Garantovaná tradi?ní specialita (Traditional Speciality Guaranteed)

Výrobek musí nést pouze typické kvality pro daný region a respektovat recepturu p?ípravy, jinak s ním nemusí mít nic spole?ného.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Související články

Další články
 • Olivové oleje

  Extra virgin olivový olej, co to znamená

  Extra virgin olivový olej, co to znamená

  Ozna?ení extra virgin olivový olej je p?íliš benevolentní. Sleduje sice správné ukazatele, ale nastavuje hodnoty p?íliš benevolentn?. Je to patrn? výsledek tlaku velkých výrobc?, aby mohli jako extra virgin prodávat skoro cokoliv.

 • Olivové oleje

  Olivové oleje (virgin a extra virgin), výb?r.

  Olivové oleje (virgin a extra virgin), výb?r.

  Extra virgin olivový olej je sice vysoce kvalitní potravina, ale rozdíly v kvalit? jsou tak obrovské, že koupit kvalitu, bez rešerše internetu je loterie. V tomto oboru p?sobí velké firmy, které míchají oleje r?zných p?vod? a kvalit. Mají ale zna?ku, marketing a logistiku takže jsou v sítích obchod?. Kdo naopak ?asto živo?í jsou p?stitelé, kte?í dbají na kvalitu nicmén? ceny jim ni?í tyto koncerny. Tratí zákazník, který dostává nep?íliš kvalitní produkt.