Respirátory

Respirátory, roušky, masky chrání uživatele proti pevným ?ásticím, p?ípadn? bakteriím i vir?m

T?mito produkty se zabývá p?edevším norma EN 149, která ?eší problematiku ochranných prost?edk? proti pevným ?ásticím.

Ochranné roušky ve zdravotnictví popisuje norma EN 14683:která klade požadavky na odolnost proti polití (splash resistance) a mikrobiální ?istotu samotného produktu.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Klasifikace EN 149

Norma má EN 149 je základní p?edpis definující respirátory pro ochranu proti prachu. D?lí se na kategorie podle stupn? ochrany. Platí p?i tom ale, že ?ím v?tší ochrana, tím vyšší dýchací odpor. Tedy podle kombinace druhu ?innosti a o?ekávaného stupn? kontaminace prost?edí volíme kategorii ochranné masky.

Obecné vodítko pro výb?r je následující.

 • FFP1 pro snížení koncentrace škodlivin na 1/5, hodí se pro alergiky nebo do smogové situace, lehce prašné netoxické prost?edí.
 • FFP2 sníží koncentrace škodlivin na 1/20, hodí se pro stavby bourání a prašn?jší provozy s netoxickým prachem.
 • FFP3 pro nejnáro?n?jší aplikace snižuje koncentrace škodlivin na 1/100, hodí se i pro filtraci toxických karcinogeních a infek?ních kontaminant?, v takových p?ípadech je ale opakované použití nevhodné.

Norma má EN 149 má i další požadavky než pouze filtra?ní schopnosti a p?ijatelný dýchací odpor, které umož?ují respirátoru zcela plnit funkci.


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Mechanická filtrace

Filtra?ní média respirátor? nezachytávají ?ástice pouze mechanicky, pomáhají si elektrostatickým nabitím. Toto ?ešení má jednak výhody v podob? vyššího záchytu p?i nižším dýchacím odporu, má ale i velké nevýhody. Hlavní nevýhodou je omezená doba použitelnosti filtru daná postupnou ztrátou elektrostatického náboje. Relativn? mén? to vadí u jednorázových produkt?, u opakovan? používaných filtr? se jedná ale o fatální nedostatek. Norma EN 149 testuje na 20min užití, jak filtra?ní schopnost vypadá potom je r?zné.

N?kte?í výrobci napomáhají lepším dezinfek?ním nikoliv filtra?ním vlastnostem tak, že p?idávají do materiálu roušky t?kavá chemická ?inidla nebo nano?ástice st?íbra a pod. To pochopiteln? popírá ú?el roušky jako ochrany proti vdechování nežádoucích substancí.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Dýchací odpor

Požadavek EN 149.

Pokud maska spl?uje normu EN 149 jsou maximální hodnoty pro dýchací odpor následující.

Klasifikace masky podle normyDýchací odpor (mbar p?i 95l/min) max.
FFP12.1
FFP22.4
FFP33.0

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Celkový pr?nik

Požadavek EN 149.

P?i testech masky nesmí být ve 46 ti z 50 ti výsledk? testovaných vzork? celkové pr?niky v?tší než údaje uvedené v tabulce.


T?ída masky Celkový pr?nik
FFP1 26 %
FFP2 11 %
FFP3 6 %


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Pr?nik médiem

Jak je kvalitní samotné filtra?ní médium masky. Požadavek EN 149.

Maximální povolené pr?niky p?i pr?toku vzduchu 95 l/min zkoušeno aerosolem NaCl a aerosolem Parafínového oleje.

T?ída maskyCelkový pr?nik
FFP120 %
FFP26 %
FFP31 %

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

3D tvarování

3D konstrukce zvyšuje plochu filtru a ergonomii masky, nap?íklad lepší možnost mluvit...

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Související články

Další články
 • Respirátory

  Jak vybírat respirátor

  Jak vybírat respirátor

  Jak a kdy používat respirátory proti prachu? Pokud budeme provád?t intenzivní pohyb v málo zamo?eném prost?edí, preferujeme malý dýchací odpor, jinak preferujeme vysokou filtra?ní ú?innost. Klasifikace FFP1 snižuje množství vdechovaných ?ástic na 20procent FFP2 na 5 procent a FFP3 na 2 a mén? procent.

 • Respirátory

  Funkce respirátor? a roušek proti pevným ?ásticím

  Funkce respirátor? a roušek proti pevným ?ásticím

  Existuje ?ada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových ?ástic proti kterým je dobré se n?jak chránit. Jedná se o prach ve m?st?, zejména z intenzivní dopravy a pr?myslové ?innosti, aerosoly pesticid? z post?ik? polí, park? a železni?ních svršk?, viry a bakterie, prach zp?sobený pracovní ?inností spalovacími procesy...