Funkce respirátor? a roušek proti pevným ?ásticím

Existuje ?ada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových ?ástic proti kterým je dobré se n?jak chránit. Jedná se o prach ve m?st?, zejména z intenzivní dopravy a pr?myslové ?innosti, aerosoly pesticid? z post?ik? polí, park? a železni?ních svršk?, viry a bakterie, prach zp?sobený pracovní ?inností spalovacími procesy...

200

Lukáš Neterda

23:17 15.05.2016

Proti t?mto zne?išt?ním se používají respirátory, které se zam??ují s rouškami. Roušky ve zdravotnictví, plní trochu jiný ú?el a jsou na n? kladeny lehce odlišné požadavky z jiné normy. Musí chránit nejen nositele ale i okolí a d?raz je kladen na filtraci bakterií, vir? (ty se dají zahrnout pod pevné ?ástice) a odolnost proti pr?niku vody.

Špinavé tajemství roušek ve zdravotnictví je to, že se za ú?elem zvýšení filtra?ní schopnosti vir? a bakterií napouští t?kavými chemickými látkami, které mají za úkol zabít viry a bakterie. Pro nositele, který tyto výpary vdechuje, se jedná o minimáln? kontroverzní substance jako pesticidy, nano?ástice st?íbra apod. P?ípadné ?ešení slibují jemn?jší struktury filtra?ní netkané textilie viz níže. Viz vlastnost mechanická filtrace.

Abychom pochopili charakteristiky respirátor? a roušek musíme se podívat na princip ?innosti filtrace. Na mikroskopické úrovni se uplat?ují jiné jevy a síly, takže sta?í, aby se ?ástice ne?istot dotkla vlákna netkané textilie a p?ilepí se na n?j. Nemusí se tedy odfiltrovat tak, že neprojde mezerami mezi vlákny. To znamená, že i ?ádov? tlustší vlákna s výraznými mezerami mohou filtrovat menší ?ástice. Na titulním obrázku je zobrazena filtra?ní efektivita pro masky s vlákny o pr?m?rech p?es 200nm, které p?esto vykazují vysokou filtra?ní efektivitu pro ?ástice výrazn? pod 100nm. Nové metody výroby netkaných textilií, které umož?ují dosáhnout pr?m?ru vláken netkané textilie v desítkách nm mohou tyto charakteristiky zlepšit.

Krom? filtra?ních schopností je d?ležitý i co nejmenší odpor proudu vzduchu.

Podle normy EN 149 jsou respirátory klasifikovány podle ochranných schopností a propustnosti vzduchu do t?ech t?íd

 • FFP1 základní ochrana propustí maximáln? 20% ?ástic
 • FFP2 vyšší ochrana propustí maximáln? 5% ?ástic
 • FFP3 maximální ochrana propustí maximáln? 2% ?ástic

D?vod pro? je na serveru kvalt.cz krom? t?chto t?íd i filtra?ní schopnost a propustnost je ten, že n?které výrobky mají lepší než p?edepsané parametry pro tuto t?ídu.

Související články

Další články
 • Jak vybírat respirátor

  Jak a kdy používat respirátory proti prachu? Pokud budeme provád?t intenzivní pohyb v málo zamo?eném prost?edí, preferujeme malý dýchací odpor, jinak preferujeme vysokou filtra?ní ú?innost. Klasifikace FFP1 snižuje množství vdechovaných ?ástic na 20procent FFP2 na 5 procent a FFP3 na 2 a mén? procent.

  Respirátory se zam??ují s rouškami. Zdravotnické roušky slouží jiným ú?el?m, nechrání nositele, ale okolí p?edevším p?ed infek?ními chorobami, nemají žádný vliv na redukci malých pevných ?ástic vdechovaných nositelem.

  Respirátory chrání nositele.

  Jak v p?ípad? venkovních aktivit

  Najdeme si koncentrace škodlivin v našem okolí na serveru monitorujícím kvalitu vzduchu. Ta je zde vyjád?ena pomocí indexu AQI. Detailn?jší demonstrace on-line formulá?e pro výpo?et indexu naleznete zde.

  Cílem ochrany je snížit zne?išt?ní na úrove? AQI indexu 50 a mén?, zárove? zachovat si co nejv?tší pohodlí tedy minimalizovat dýchací odpor. Pro v?tšinu takových aktivit sta?í ochrana na úrovni FFP1 nebo FFP2 s co nejnižším dýchacím odporem. P?i takovém užití lze respirátor používat opakovan? pokud se nezanese a nevzroste dýchací odpor.

  Ch?ipková epidemie, lety, hromadná doprava a ?ekárny léka?e.

  Zde up?ednost?ujeme maximální ochranu tedy FFP3, op?t ?ím menší dýchací odpor tím lépe. Díky mechanizmu fungovánírespirátor chrání i p?ed viry, které mohou být menší než mezery ve filtra?ním médiu. Respirátor je v t?chto aplikacích pouze na jednou použití, nebo? se zachytává mikroby, kte?í mohou být zdrojem infekce.

  Prašné pracovní aktivity

  Mnoho pracovních aktivit produkuje zne?išt?ní jemnými ?ásticemi, a?koliv to tak ?asto nevypadá. ?klid, malování, stavební práce, broušení, venkovní práce s post?iky. Zde používáme maximální možnou míru ochrany tedy pokud možno FFP3. Pokud jsou ?ástice netoxické, m?žeme použít respirátor opakovan?.


  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  10:30 20.07.2016
 • Funkce respirátor? a roušek proti pevným ?ásticím

  Existuje ?ada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových ?ástic proti kterým je dobré se n?jak chránit. Jedná se o prach ve m?st?, zejména z intenzivní dopravy a pr?myslové ?innosti, aerosoly pesticid? z post?ik? polí, park? a železni?ních svršk?, viry a bakterie, prach zp?sobený pracovní ?inností spalovacími procesy...

  Proti t?mto zne?išt?ním se používají respirátory, které se zam??ují s rouškami. Roušky ve zdravotnictví, plní trochu jiný ú?el a jsou na n? kladeny lehce odlišné požadavky z jiné normy. Musí chránit nejen nositele ale i okolí a d?raz je kladen na filtraci bakterií, vir? (ty se dají zahrnout pod pevné ?ástice) a odolnost proti pr?niku vody.

  Špinavé tajemství roušek ve zdravotnictví je to, že se za ú?elem zvýšení filtra?ní schopnosti vir? a bakterií napouští t?kavými chemickými látkami, které mají za úkol zabít viry a bakterie. Pro nositele, který tyto výpary vdechuje, se jedná o minimáln? kontroverzní substance jako pesticidy, nano?ástice st?íbra apod. P?ípadné ?ešení slibují jemn?jší struktury filtra?ní netkané textilie viz níže. Viz vlastnost mechanická filtrace.

  Abychom pochopili charakteristiky respirátor? a roušek musíme se podívat na princip ?innosti filtrace. Na mikroskopické úrovni se uplat?ují jiné jevy a síly, takže sta?í, aby se ?ástice ne?istot dotkla vlákna netkané textilie a p?ilepí se na n?j. Nemusí se tedy odfiltrovat tak, že neprojde mezerami mezi vlákny. To znamená, že i ?ádov? tlustší vlákna s výraznými mezerami mohou filtrovat menší ?ástice. Na titulním obrázku je zobrazena filtra?ní efektivita pro masky s vlákny o pr?m?rech p?es 200nm, které p?esto vykazují vysokou filtra?ní efektivitu pro ?ástice výrazn? pod 100nm. Nové metody výroby netkaných textilií, které umož?ují dosáhnout pr?m?ru vláken netkané textilie v desítkách nm mohou tyto charakteristiky zlepšit.

  Krom? filtra?ních schopností je d?ležitý i co nejmenší odpor proudu vzduchu.

  Podle normy EN 149 jsou respirátory klasifikovány podle ochranných schopností a propustnosti vzduchu do t?ech t?íd

  • FFP1 základní ochrana propustí maximáln? 20% ?ástic
  • FFP2 vyšší ochrana propustí maximáln? 5% ?ástic
  • FFP3 maximální ochrana propustí maximáln? 2% ?ástic

  D?vod pro? je na serveru kvalt.cz krom? t?chto t?íd i filtra?ní schopnost a propustnost je ten, že n?které výrobky mají lepší než p?edepsané parametry pro tuto t?ídu.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:17 15.05.2016