Všeobecné podmínky užití portálu kvalt.cz

Všeobecné podmínky užití portálu kvalt.cz ÚČINNÉ od 16.7.2015

200

Lukáš Neterda

19:14 10.02.2016

Všeobecné podmínky užití portálu kvalt.cz

ÚČINNÉ od 16.7.2015

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Portálu kvalt.cz a souvisejících služeb, které jsou poskytovány společností PORTÁL Kvalt.cz s.r.o., se sídlem Polská 1673/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 018 40 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 212388 („Provozovatel“ nebo „Kvalt.cz“) prostřednictvím Portálu kvalt.cz.
  2. Nedílnou součásti Podmínek jsou Zvláštní podmínky užití Portálu pro Obchodníky.
 1. DEFINICE POJMŮ
  1. Pokud z kontextu těchto Podmínek a/nebo Smlouvy, pokud byla uzavřena, jednoznačně neplyne něco jiného, mají níže uvedené pojmy užívané v těchto Podmínkách a ve Smlouvě následující význam:

Autorský zákon“ znamenázákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

E-shop“ znamená internetový obchod, provozovaný Obchodníkem, který je propojený s Portálem kvalt.cz prostřednictvím XML Feedu;

Expert“ znamená fyzická a/nebo právnická osoba registrovaná na Portálu jako Expert, která na Portálu může hodnotit Zboží, E-shopy a Obchodníky, tvořit a přidávat Příspěvky, nastavovat váhy kvalitativních kritérií Zboží, případně další oprávnění zpřístupněná v rámci Expertova Uživatelského účtu.

Hostingová platforma“ znamená www.master.cz nebo jiná cloudová hostingová platforma, o které bude Provozovatel Uživatele informovat;

Internetové stránky“ znamenajíinternetové stránky Provozovatele na webové adrese http://www.kvalt.cz, na kterých je provozován Portál;

Nabídka“ znamená nabídka Zboží nabízeného Obchodníky prostřednictvím jejich E-shopů obsahující všechny informace o Zboží vyžadované Portálem, která je zobrazená na Internetových stránkách Portálu. Nabídka Obchodníků zobrazená na Portálu má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná;

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Obchodník“ znamená podnikatel provozující E-shop, který je registrovaný na Portálu, aby zde umísťoval Nabídku svého Zboží;

Oprávněný uživatel“ znamená společné označení Uživatele, Experta a Obchodníka přistupujících na Internetové stránky v souladu s těmito Podmínkami;

Osobní údaj“ znamená jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu;

Podmínky“ znamenají tyto Všeobecné podmínky užití Portálu kvalt.cz, včetně Zvláštních podmínek užití Portálu pro Obchodníky, v rozsahu v jakém si neodporují s těmito Všeobecnými podmínkami užití Portálu kvalt.cz, a to v jejich platném znění. V případě vzájemného rozporu Všeobecných podmínek užití Portálu kvalt.cz a Zvláštních podmínek užití Portálu pro Obchodníky, mají přednost Zvláštní podmínky užití Portálu pro Obchodníky;

Podmínky hostingu“ znamenají podmínky užívání Hostingové platformy dostupné na www.master.cz nebo jiné podmínky užívání Hostingové platformy, o kterých bude Provozovatel Uživatele informovat;

Portál“ znamená portál společnosti Kvalt.cz provozovaný prostřednictvím Internetových stránek tvořený souborem aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně či technicky souvisejícího hardware a software, který slouží k zajištění přístupu Oprávněných uživatelů k Portálu Provozovatele a poskytování souvisejících služeb ze strany Provozovatele. Informační systém sestává zejména, nikoliv však výlučně, z jednotlivých databází vytvořených Provozovatelem a vyhledávacího programového vybavení. Informační systém je přístupný prostřednictvím sítě Internet na Internetových stránkách. Účelem Portálu je vytvoření prostředí pro umísťování Zboží Obchodníky, jeho další vyhledávání, srovnávaní a hodnocení Uživateli nebo Experty a pro přidávání Příspěvků, případně dalších aktivit dle těchto Podmínek;

Poskytovatel hostingu“ znamená společnost Master Internet, s.r.o., která je poskytovatelem Hostingové platformy nebo jiná společnost poskytující hostingové služby, o které bude Provozovatel Uživatele informovat;

Příspěvky“ znamenají příspěvky, komentáře, články, fotografie, videa a recenze Zboží, Obchodníků a E-shopů vkládané Uživateli a Experty na Portálu, a to v rozsahu oprávnění nastavených v příslušném Uživatelském účtu;

Registrace“ znamená proces vytvoření Uživatelského účtu, který spočívá zejména ve (i) vyplnění registračního formuláře, (ii) vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami, a (iii) odeslání registračního formuláře na Internetových stránkách. Registrace je úspěšně dokončena potvrzením o Registraci ze strany Provozovatele v souladu s ustanovením čl. 3 těchto Podmínek. Uživatel může rovněž provést registraci prostřednictvím svého facebookového účtu;

Smlouva“ znamená smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Obchodníkem v souladu s těmito Podmínkami a Zvláštními podmínkami užití Portálu pro Obchodníky;

Služby“ znamenají služby nabízené Provozovatelem prostřednictvím Portálu, související zejména s umísťováním Nabídek Obchodníků a možností jejich vyhledávání, hodnocení, a srovnávání;

Strany“ znamenají Provozovatel, Uživatel, Obchodník a Expert;

Uživatel“ znamená fyzická a /nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetu vstupuje na Internetové stránky za účelem prohlížení, vyhledávání, hodnocení a srovnávání Nabídek, hodnocení Zboží a Obchodníků a přidávání komentářů;

Uživatelský obsah“ znamená veškeré informace, které jsou Oprávněným uživatelem uložené či jinak zaslané a/nebo umístěné na Portálu, a to především ve formě Nabídky, hodnocení, komentářů, článků, fotografií, a jiné.

Uživatelský účet“ znamená účet, který si Oprávněný uživatel zakládá prostřednictvím Registrace v souladu s článkem 3 těchto Podmínek. Uživatelský účet umožňuje Oprávněnému uživateli užívat Portál. Uživatelské účty Obchodníka, Experta a Uživatele se svým obsahem a funkcionalitami mohou vzájemně odlišovat;

XML Feed“ znamená datový soubor sloužící k exportu Zboží a všech potřebných doprovodných informací (název, popis, cena, údaje o dostupnosti, složení, apod.) do Portálu, jedná se o automatizovaný softwarový nástroj;

Zákon o dani z přidané hodnoty“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o službách informační společnosti“ znamenázákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů;

Zástupce“ znamená fyzická osoba oprávněna případně pověřená zastupovat právnickou osobou v souladu s platnými právními předpisy, tedy zejména v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo na základě zmocnění;

Zboží“ znamená produkty nebo služby, které Obchodník nabízí prostřednictvím svého E-shopu, které vystavuje na Portálu v souladu s těmito Podmínkami;


 1. ZALOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
  1. Užívání Portálu Uživateli za účelem prohlížení, vyhledávání a srovnávání Nabídek a hodnocení Zboží, Obchodníků a E-shopů je možné i bez provedení registrace. Některé funkcionality Portálu (nástroje filtrace obsahu, nastavování preferencí, komunikace s experty, přebírání hodnocení z Příspěvků, atd.) však můžou být přístupné pouze pro registrované Uživatele. Užívání Portálu za účelem přidávání Nabídek Obchodníky nebo užívání Portálu Experty vyžaduje Registraci.
  2. Registraci lze provést vyplněním registračního formuláře přístupného na Internetových stránkách. Zájemce o Registraci účtu pro Uživatele může provést Registraci rovněž prostřednictvím svého facebookového účtu, a to kliknutím na příslušné tlačítko na Internetových stránkách. Při provádění Registrace si zájemce o Registraci vybere, jestli se chce na Portálu registrovat jako Uživatel, Obchodník nebo Expert. V závislosti na výběru jedné z těchto variant bude zájemci o Registraci zpřístupněn Uživatelský účet s odpovídajícími funkcionalitami a oprávněními.
  3. Při Registraci je zájemce o Registraci povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. V rámci Registrace je zájemce o Registraci povinen se seznámit s aktuálním zněním těchto Podmínek, s nímž vysloví souhlas zaškrtnutím políčka „Souhlasím“. Zájemce o Registraci bere na vědomí, že bez udělení souhlasu s Podmínkami není možné dokončit Registraci a využívat funkcionality a Služby určené pouze pro registrované Oprávněné uživatele.
  4. Na základě Registrace může Oprávněný uživatel přistupovat do uživatelského rozhraní svého Uživatelského účtu, využívat jeho jednotlivé funkcionality v souladu s těmito Podmínkami, užívat Služby a spravovat svoje údaje. V případě, že je zájemcem o Registraci právnická osoba, může Registraci provést pouze Zástupce právnické osoby. Udělením souhlasu s těmito Podmínkami v rámci Registrace Zástupce právnické osoby prohlašuje, že je osobou oprávněnou případně pověřenou zastupovat Oprávněného uživatele. Oprávněný uživatel zcela odpovídá za získání a udržování veškerých povolení, souhlasů a zajištění splnění veškerých dalších zákonných předpokladů pro řádnou činnost Oprávněného uživatele.
  5. Každá žádost o Registraci může být Provozovatelem porovnávána s aktuálním výpisem zájemce o Registraci z obchodního rejstříku či jiného veřejného registru. Po odeslání vyplněného registračního formuláře spolu s požadovanými informacemi a po případném ověření uvedených údajů zájemce o Registraci, zašle Provozovatel na adresu elektronické pošty uvedenou zájemcem o Registraci v registračním formuláři potvrzení o Registraci, čímž bude Registrace úspěšně dokončena. Uživatelský účet je zpřístupněn bezprostředně po dokončení registrace.
  6. V případě, že zájemcem o Registraci bude Obchodník, dojde potvrzením Registrace Provozovatelem k uzavření příslušné Smlouvy za podmínek sjednaných v těchto Podmínkách a ve Zvláštních Podmínkách pro Podnikatele.
  7. V případě, že zájemcem o Registraci bude Expert, může Provozovatel podmínit potvrzení jeho Registrace doručením dodatečných informací, které si Provozovatel elektronicky nebo písemně od zájemce vyžádá.
  8. Oprávněný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn odmítnout jeho Registraci i bez uvedení důvodu. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet (i) s uvedením důvodů, a to v případě, že nebude Uživatelský účet využíván déle než 12 měsíců nebo v případě porušení Podmínek ze strany Oprávněného uživatele, nebo (ii) bez uvedení důvodů.
  9. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacími údaji, tj. uživatelským jménem a heslem, které si Oprávněný uživatel zvolí při Registraci. Oprávněný uživatel je povinen svoje přihlašovací údaje zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití Uživatelského účtu třetími osobami. Pokud hrozí zneužití Uživatelského účtu třetí osobou, je Oprávněný uživatel povinen na tuto skutečnost Provozovatele upozornit. Provozovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k danému Uživatelskému účtu zablokovat a vystavit Oprávněnému uživateli nové. Oprávněný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není odpovědný za případy, kdy dojde k zanedbání zásad bezpečnosti ze strany Oprávněného uživatele ve vztahu k jeho přístupovým údajům. Oprávněný uživatel bere na vědomí a souhlasí, že odpovídá za jakékoli zneužití jeho přihlašovacích údajů třetí osobou.
  10. Údaje uvedené Oprávněným uživatelem v Uživatelském účtu a při využívání Služeb jsou Provozovatelem považovány za aktuální a správné, přičemž Oprávněný uživatel nese odpovědnost za jejich nesprávnost. Oprávněný uživatel je povinen uvedené údaje aktualizovat při jakékoliv jejich změně. V případě, že Provozovatel zjistí, že uvedené údaje Oprávněného uživatele jsou nepravdivé nebo nesprávné, je Provozovatel oprávněn pozastavit a/nebo zablokovat přístup Oprávněného uživatele k jeho Uživatelskému účtu.
  11. Oprávněný uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet případně Portál a/nebo Internetové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména, nikoliv však výlučně, s ohledem na odstávky hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a/nebo třetích osob za účelem servisních zásahů. Provozovatel vyvine veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby plánované odstávky Portálu nebo Internetových stránek probíhaly v době, kdy budou omezovat využívání Uživatelského účtu, Služeb a Portálu v co nejmenší možné míře. V případě neplánovaných odstávek Internetových stránek a/nebo Portálu vyvine Provozovatel veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k co nejrychlejšímu zprovoznění Internetových stránek a/nebo Portálu.
  12. Oprávnění uživatelé berou na vědomí a souhlasí, že jejich Uživatelský účet, Uživatelský obsah, Příspěvky, hodnocení a komentáře, které na Portálu obdrželi nebo udělili, zůstanou dostupné Provozovateli a Oprávněným uživatelům i v případě zablokování Uživatelského účtu a ukončení používání Portálu, a to bez ohledu na důvod a způsob ukončení. Oprávnění uživatelé souhlasí s tím, že Provozovatel a ostatní Oprávnění uživatelé mohou Uživatelský obsah, Příspěvky, hodnocení a komentáře dále užívat, zejména rozmnožovat, rozšiřovat, měnit nebo překládat.


 1. NABÍDKA ZBOŽÍ VYSTAVENÁ OBCHODNÍKY
  1. Obchodníci umísťují Nabídky na Portál prostřednictvím automatizovaného softwarového nástroje XML Feed nebo prostřednictvím Uživatelského účtu Obchodníka. Nabídka umístěná na Portálu odkazuje na konkrétní Zboží Obchodníka v jeho E-shopu.
  2. Uživatelé mají prostřednictvím Portálu možnost vyhledávat a srovnávat jednotlivé Nabídky. Uživatelé dále mohou jednotlivé Obchodníky, Nabídky a/nebo Zboží hodnotit a přidávat Příspěvky. Portál neumožňuje přímý nákup Zboží. Nákup Zboží je možné provést pouze na E-shopu Obchodníka. Uživatel může navštívit E-shop Obchodníka prostřednictvím odkazu na internetové stránky E-shopu umístěného v rámci Nabídky Zboží. Obchodník odpovídá za shodu Nabídky umístěné na Portálu a nabídky umístěné na E-shopu.
  3. Uživatel bere na vědomí, že Nabídka Zboží vystavená na Portálu má pouze informativní charakter a nepovažuje se za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku a Provozovatel tedy není obsahem Portálu jakkoliv vázán. Provozovatel není povinen s Uživatelem uzavřít žádnou smlouvu.
  4. Obchodník dále odpovídá za řádné splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, ve vztahu k uzavírání smluv se spotřebiteli (např. poskytnutí informaci spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem).


 1. PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ, EXPERTI
  1. Uživatelé a Experti jsou oprávnění prostřednictvím rozhraní Portálu vkládat Příspěvky a hodnocení. Příspěvky a hodnocení vyjadřují výhradně názor jejich autorů a nevyjadřují názory Provozovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za pravdivost, odbornost nebo úplnost informací obsažených v Příspěvcích a za soulad těchto informací s platnými právními předpisy. Příspěvky a hodnocení představují subjektivní názor jejich autorů, který nemusí poskytovat pravdivou, přesnou a úplnou informaci o kvalitě a vlastnostech Zboží, Obchodníků nebo E-shopů.
  2. Vkládání Příspěvku a hodnocení je možné až po provedení Registrace a je zpravidla bezplatné. Uživatelům za vložení Příspěvku a provedení hodnocení nepřísluší žádná odměna. Vložením Příspěvku dává Uživatel a Expert Provozovateli souhlas k užití Příspěvku ve formě jeho zpřístupnění třetím osobám, úpravě a reprodukci, bez ohledu na to jestli Příspěvek představuje autorské dílo ve smyslu Autorského zákona a bez ohledu na to jestli došlo k následnému ukončení použití Portálu nebo zablokování či zrušení Uživatelského účtu.
  3. Provozovatel umožňuje Uživatelům a Expertům vkládat Příspěvky v prostředí Portálu. Uživatelé a Experti vkládají tyto Příspěvky zcela samostatně prostřednictvím Internetových stránek, na kterých jsou tyto Příspěvky následně uveřejněny bez jakékoliv předchozí kontroly Provozovatelem. Ve smyslu § 5 a § 6 Zákona o službách informačních společností není Provozovatel povinen dohlížet na obsah uveřejněných informací (tj. Příspěvků) a aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah vložených informací. Pro vyloučení pochybností Provozovatel uvádí, že nevykonává žádný vliv na činnost Uživatele a Experta při vkládání Příspěvků a nijak neovlivňuje jejich obsah.
  4. Provozovatel je oprávněn odstranit jakýkoliv Příspěvek, a to i bez uvedení důvodu, který je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, nesouvisí s tématem nebo příslušnou kategorií Zboží, nebo který je schopen jakkoliv poškodit Provozovatele, uživatelé nebo jiné třetí osoby. Provozovatel není povinen informovat Uživatele, že došlo k odstranění jeho příspěvku nebo sdělovat důvod odstranění. Provozovatel může informovat Experta, že došlo k odstranění jeho Příspěvku. Uveřejnění Příspěvku v rozporu s těmito Podmínkami, platnými právními předpisy či dobrými mravy může vést k zrušení nebo zablokování Uživatelského účtu Experta a Uživatele.
  5. Uživatel a Expert jsou zejména povinni se při vkládání Příspěvků zdržet uvádění informací a údajů vzbuzujících u ostatních Oprávněných uživatelů nebo třetích osob dojem, že dané informace uvádí Provozovatel nebo jiná osoba jím pověřená.
  6. Nad rámec výše uvedeného má Expert povinnost při tvorbě a uveřejňování Příspěvků postupovat s odbornou péčí, a to zejména s ohledem na to, že vystupuje z pozice Experta, tedy odborníka na určitou jím vybranou oblast (případně více oblastí), a jeho názory a informace vyjádřené prostřednictvím Příspěvků mohou ovlivňovat názory a rozhodování Uživatelů.
  7. Provozovatel nekontroluje odbornou způsobilost Expertů a tito jsou plně a samostatně odpovědní za obsah a odbornost názorů, informací, hodnocení a dalších Příspěvků vložených a zveřejněných na Portálu.
  8. Experti mohou být za svoji aktivitu a kvalitu Příspěvků vložených na Portálu hodnoceni Uživateli a Provozovatelem prostřednictvím hodnotícího nástroje na Portálu (Reputace). V případě, kladného hodnocení Experta, může být ze strany Provozovatele rozhodnuto o udělení jednorázové odměny Expertovi. Na odměnu není ze strany Experta právní nárok a je čistě na rozhodnutí Provozovatele jestli dojde k jejímu udělení. Na podmínkách vyplacení odměny se dohodne Provozovatel s Expertem.
  9. Expert je v rámci své činnosti na Portálu povinen dodržovat povinnosti vyplývající z těchto Podmínek a z platných právních předpisů, zejména se zavazuje jednat tak, aby neporušoval předpisy vztahující se k ochraně práv duševního vlastnictví, ochrany osobnosti, ochraně obchodního tajemství, nekalé soutěži, apod.


 1. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
  1. Oprávněný uživatel nesmí v rámci užívání Portálu, Internetových stránek, Služeb a Uživatelského účtu používat programové vybavení, nástroje, postupy či mechanismy, které by mohly mít nebo mají negativní vliv na provoz Portálu a/nebo Internetových stránek. Oprávněný uživatel rovněž nesmí vyvíjet žádnou činnost znemožňující a/nebo omezující provoz Portálu a/nebo Internetových stránek ani provádět jiné zásahy či útoky na Portál či Internetové stránky.
  2. Oprávněný uživatel je povinen využívat Portál, Internetové stránky, Služby a Uživatelský účet způsobem, který nepřiměřeně neomezuje ostatní Oprávněné uživatele ve využívání Služeb, Portálu a/nebo Internetových stránek. Oprávněný uživatel se zavazuje uveřejňovat na Portálu prostřednictvím svého Uživatelského účtu jen pravdivé, určité, srozumitelné a nezavádějící informace, které nezpůsobí újmu Provozovateli, ostatním Oprávněným uživatelům a/nebo třetím osobám, a ani nebudou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami či dobrými mravy.
  3. Pokud Oprávněný uživatel zjistí, že na Portálu a/nebo na Internetových stránkách jsou uvedeny informace, které jsou nesprávné a/nebo neúplné, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo informace, které porušují práva třetích osob, je povinen o této skutečnosti informovat Provozovatele, a to bez zbytečného odkladu od takového zjištění.
  4. Provozovatel je oprávněn v případě zjištění rozporu mezi Uživatelským obsahem a těmito Podmínkami, právními předpisy České republiky či dobrými mravy informovat Oprávněného uživatele o zjištěném rozporu a požadovat jeho okamžitou nápravu. V případě, že Oprávněný uživatel nezjedná požadovanou nápravu přes výzvu Provozovatele podle tohoto odstavce 6.4, je Provozovatel oprávněn závadný Uživatelský obsah a/nebo jeho část odstranit z Portálu a/nebo z Internetových stránek, a to i bez souhlasu Oprávněného uživatele. Oprávněný uživatel nemá v souvislosti s odstraněním Uživatelského obsahu podle tohoto odstavce 6.4 nárok na jakoukoli náhradu újmy, jakékoli jiné plnění či slevu nebo vrácení odměny, vyplacené v souladu s těmito Podmínkami nebo Smlouvou, pokud došlo k jejímu uzavření.
  5. Oprávněný uživatel bere na vědomí, že obsah Internetových stránek a Portálu, tj. aplikace a obsah jednotlivých databází, může být předmětem ochrany podle Autorského zákona. Oprávněný uživatel se zavazuje, že nebude provádět zpětné analýzy, dekompilace ani jiné formy převodu ze strojového kódu či zdrojového kódu software, který Provozovatel využívá pro provoz Portálu a Internetových stránek. Oprávněný uživatel se rovněž zavazuje, že obsah Portálu a Internetových stránek nebude bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele rozmnožovat, rozšiřovat a/nebo měnit, případně překládat nebo jinak upravovat jakýmkoli jiným způsobem a/nebo užívat v rozporu s těmito Podmínkami.
  6. V případě prodlení Oprávněného Uživatele s plněním povinností stanovených v těchto Podmínkách a/nebo Smlouvě, zejména povinností stanovených v čl. 4, 5 a 6 Podmínek nebo v čl. 2, 3 a 5 Zvláštních podmínek užití Portálu pro Obchodníky, v trvání déle než patnáct 15 pracovních dnů, je Provozovatel oprávněn pozastavit přístup Oprávněného uživatele k jeho Uživatelskému účtu a k Portálu, a to až do řádného splnění daných povinností. Oprávněný uživatel v takovém případě nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou byl přístup Oprávněného uživatele k Uživatelskému účtu pozastaven, ani nemá nárok na jakoukoli náhradu újmy, jakékoli jiné plnění či slevu nebo vrácení odměny, vyplacené v souladu s těmito Podmínkami nebo Smlouvou, pokud došlo k jejímu uzavření.
  7. Provozovatel je oprávněn zablokovat nebo zrušit Uživatelský účet, u něhož existuje podezření, že není užíván v souladu s těmito Podmínkami, Smlouvou či příslušnými právními předpisy, případně je na něm umístěn Uživatelský obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami, Smlouvou či příslušnými právními předpisy. Pokud Oprávněný uživatel v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 5 pracovních dnů, po zablokování Uživatelského účtu nedoloží, že užívání Uživatelského účtu či Uživatelský obsah jsou v souladu s těmito Podmínkami, Smlouvou či příslušnými právními předpisy, je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet zrušit. Oprávněný uživatel nemá v souvislosti se zablokováním Uživatelského účtu či zrušením Uživatelského účtu dle tohoto ustanovení nárok na jakoukoli náhradu újmy, jakékoli jiné plnění či slevu nebo vrácení odměny, vyplacené v souladu s těmito Podmínkami nebo Smlouvou, pokud došlo k jejímu uzavření.
  8. Oprávněný uživatel bere na vědomí, že Portál a Internetové stránky jsou provozovány a Služby jsou poskytovány na Hostingové platformě, kterou zajišťuje Poskytovatel hostingu. Oprávněný uživatel prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami hostingu a je si vědom technických a jiných omezení, které z Podmínek hostingu vyplývají. Případnou změnu Hostingové platformy, Podmínek hostingu a/nebo Poskytovatele hostingu Provozovatel Oprávněnému uživateli předem oznámí.
  9. Provozovatel je oprávněn dočasně nebo trvale odstranit z Portálu a/nebo Internetových stránek jakoukoliv informaci vloženou na Portál a/nebo Internetové stránky Oprávněným uživatelem v případě, že Provozovatel samostatně získá podezření o protiprávním charakteru takovéto zveřejněné informace, resp. v případě, že takováto informace je způsobilá způsobit újmu Oprávněným uživatelům, Provozovateli a/nebo jiným třetím osobám.


 1. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE
  1. Oprávněný uživatel je odpovědný za újmu, kterou způsobí Provozovateli, ostatním Oprávněným uživatelům a/nebo třetím osobám v důsledku užívání Služeb, Portálu a/nebo Internetových stránek. Oprávněný uživatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku újmy a k minimalizaci vzniklé újmy.
  2. Oprávněný uživatel prohlašuje a je odpovědný za to, že má veškerá práva nakládat s informacemi, materiály a daty, které prostřednictvím Portálu zveřejní nebo jinak zpřístupní, zejména Uživatelského obsahu, Nabídek a Příspěvků. Oprávněný uživatel zejména prohlašuje, že zveřejněním jakýchkoliv informací, materiálů a dat neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob, včetně práv Provozovatele a ostatních Oprávněných uživatelů. V případě, že dojde ze strany Oprávněného uživatele k porušení výše uvedených povinností, zavazuje se ochránit Provozovatele před jakýmikoliv nároky třetích stran z důvodu porušení jejich práv Oprávněným uživatelem a nahradit újmu vzniklou Provozovateli z důvodu porušení výše uvedených povinností.
  3. Oprávněný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není odpovědný za újmu způsobenou (i) poruchou či nefunkčností aplikací nebo systémů, které Provozovatel nemá ve vlastnictví nebo pod kontrolou, a které mají negativní vliv na funkcionalitu Portálu nebo Internetových stránek, (ii) nedostupností Internetových stránek a/nebo Portálu, (iii) nesprávností, neplatností a/nebo neúplností dat/údajů/informací třetích osob a/nebo dat/údajů/informací poskytnutých Oprávněným uživatelem, a (iv) Uživatelským obsahem.
  4. Oprávněný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku využití informací tvořících Uživatelský obsah či jakýchkoli jiných informací dostupných v rámci užívání Portálu a/nebo Internetových stránek Oprávněným uživatelem či jakoukoli jinou osobou.
  5. Provozovatel dále neodpovídá zejména za:
   1. plnění zákonných povinností vztahujících se k specifickému Zboží (např. právní úprava zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, týkající se reklamy na léčivé přípravky a doplňky stravy, apod.);
   2. soulad Nabídky, Uživatelského obsahu a/nebo činnosti Experta s právními předpisy (např. právní předpisy vztahující se k ochraně autorských práv třetích osob, ochraně proti nekalé soutěži, ochraně osobnosti, ochraně zdraví, atp);
   3. obsah XML Feedu Obchodníků;
   4. chyby, nepřesnosti nebo vady údajů v jednotlivých Nabídkách;
   5. plnění smluvních nebo zákonných povinností Obchodníka vůči Uživatelům nebo jiným osobám, které si Zboží od Obchodníka koupily nebo objednaly;
   6. dostupnost Zboží;
   7. škodu, vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností ze strany Obchodníka a/nebo Experta;
   8. nevhodný nebo nesprávný výběr Zboží;
   9. obsah internetových stránek, na které je odkazováno prostřednictvím Portálu.
  6. Odpovědnost Provozovatele jakožto poskytovatele služeb informační společnosti za obsah informací dodaných a uveřejněných Oprávněnými uživateli se řídí Zákonem o službách informační společnosti.


 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Oprávněný uživatel prohlašuje, že všechny informace a osobní údaje poskytuje dobrovolně. Nakládání s osobními údaji Oprávněného uživatele podléhá úpravě Zákona o ochraně osobních údajů.
  2. Oprávněný uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být využity k následujícím účelům (i) poskytování služeb prostřednictvím internetových stránek a plnění smluvních povinností, (ii) registraci na internetových stránkách a vedení Uživatelských účtů, (iii) reklamní, marketingové a obchodní účely a (iv) analytické a statistické účely,, a to na maximální dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu, pokud právní předpisy nevyžadují delší dobu zpracování.
  3. Zpracovávané osobní údaje budou zahrnovat titul, jméno a příjmení, adresu bydliště, obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo.
  4. Zpracování osobních údajů bude spočívat zejména ve shromažďování, ukládání na nosiče informací, třídění, používání, předávání a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně i manuálně tak, aby tato činnost odpovídala výše uvedeným účelům zpracování.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány Provozovatelem samostatně nebo prostřednictvím některého dalšího zpracovatele, který je uveden v příloze těchto Podmínek.
  6. Oprávněný uživatel má právo přístupu k osobním údajům dle § 12 Zákona o ochraně osobních údajů a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů. V případě, že Oprávněný uživatel zjistí nebo se bude domnívat, že Provozovatel správce případně zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života a/nebo v rozporu s právními předpisy zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů, může v souladu s ustanovením § 21 Zákona o ochraně osobních údajů požádat Provozovatele případně zpracovatele o vysvětlení, případně o odstranění vzniklého stavu, tj. zejména o blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci svých Osobních údajů.
  7. Provozovatel používá v rámci provozu Internetových stránek soubory „cookies“ a další technologie. Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o pevném disku nebo o prohlížeči. Dále například umožňují, aby Internetové stránky poznaly, že jste je již navštívili. Cookies nám pomáhají porozumět tomu, které části Internetových stránek jsou nejpopulárnější, na které stránky chodí Oprávnění uživatelé nejčastěji a kolik času tam tráví. Cookies například umožňují zajistit, aby informace, které se zobrazí při příští návštěvě na Internetových stránkách, odpovídaly uživatelským preferencím. Prohlížeč může být nastaven tak, aby přijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo oznámil, když je zaslán soubor cookies. V případě, že nastaví svůj internetový prohlížeč na přijímání cookies, vyjadřujete tím svůj souhlas s ukládáním těchto souborů na svém pevném disku nebo prohlížeči. Oprávněný uživatel má rovněž možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do koncových zařízení například pomocí funkce anonymního prohlížení. Upozorňujeme, že Internetové stránky jsou navrženy tak, aby pracovaly s využitím cookies, a jakékoliv jejich vyřazení z provozu může ovlivnit používání Internetových stránek a znemožnit jejich plné využití. Soubory cookies nesdílíme s třetí stranou ani zpracovateli dat.
  8. Oprávněný uživatel je dále srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel může používat v rámci provozu Internetových stránek a pro účely popsané výše v čl. 8.7 soubory „cookies“ patřící společnosti Google Inc. V takovém případě se používání souborů „cookies“ řídí podmínkami společnosti Google Inc. dostupnými v anglickém jazyce na https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
  9. Dalším užíváním našich internetových stránek Oprávněný uživatel vyjadřuje svůj souhlas s umístěním souborů „cookies“ na svém počítači / zařízení a potvrzuje svůj souhlas s tím, že k těmto souborům a informacím bude mít Provozovatel přístup.
  10. Provozovatel je také oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy Oprávněných uživatelů, které identifikují počítač nebo zařízení prostřednictvím kterého Oprávněný uživatel vstupuje na internetové stránky. IP adresy mohou být předávány subjektům uvedeným v sekci zpracovatelů osobních údajů.
  11. Portál umožňuje Registraci a jeho další užívání prostřednictvím uživatelského účtu zřízeného u třetí osoby – společnosti Facebook Ireland Ltd. Zřízením Uživatelského účtu prostřednictvím facebookového účtu je Oprávněný uživatel srozuměn a souhlasí s tím, že může docházet ke sdílení jeho údajů třetím osobám, a to zejména v souladu s pravidly ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd dostupnými na https://www.facebook.com/?_rdr#!/privacy/explanation. Pokud si Oprávněný Uživatel nepřeje, aby docházelo ke sdílení jeho údajů se třetími osobami dle tohoto článku 8.11, musí si zřídit samostatný Uživatelský účet a přestat využívat přihlášení prostřednictvím svého facebookového účtu.


 1. DORUČOVÁNÍ
  1. Jakékoliv oznámení, které má být podle těchto Podmínek doručeno Provozovateli nebo Oprávněnému uživateli (oznámení, žádost, souhlas, sdělení, výpověď, odstoupení od Smlouvy, apod.), bude učiněno písemně či elektronicky. Toto oznámení bude považováno za řádně učiněné, bude-li doručeno osobně proti potvrzení, elektronicky (tj. prostřednictvím adresy elektronické pošty a/nebo Uživatelského účtu) nebo doporučeným dopisem na adresu Provozovatele nebo Oprávněného uživatele. Oprávněný uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel bude doručovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Uživatelském účtu.
  2. Kontaktní údaje pro doručování Provozovateli podle předchozího odstavce 9.1 jsou:

E-mail: [doplnit]

Datová schránka: r6twguv

Telefon: 723 906 641


 1. ZMĚNA PODMÍNEK
  1. Aktuální znění Podmínek bude uveřejněno na Internetových stránkách. Provozovatel je oprávněn znění těchto Podmínek jednostranně měnit či doplňovat, přičemž změněné znění Podmínek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění na Internetových stránkách nebo jiným dnem, který Provozovatel určí. Provozovatel rovněž oznámí takovouto změnu znění Podmínek Oprávněnému uživateli prostřednictvím jeho Uživatelského účtu. Změna znění Podmínek nabývá účinnosti vůči Oprávněnému uživateli pouze v případě, že Oprávněný uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu Oprávněného uživatele podle předchozí věty se považuje pokračování v užívání Portálu Provozovatele ze strany Oprávněného uživatele i po datu účinnosti změny znění Podmínek.
  2. V případě, že Oprávněný uživatel nesouhlasí se změněným zněním Podmínek, je oprávněn ukončit užívání Portálu a vypovědět Smlouvu, pokud došlo k jejímu uzavření, s výpovědní lhůtou třicet (30) kalendářních dnů, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Provozovateli.


 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Podmínky včetně všech jejich součástí jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti od 16.7.2015.
  2. Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Oprávněného uživatele neupravená těmito Podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
  3. Provozovatel a Oprávněný uživatel se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé při plnění Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit dohodou. Pokud Provozovatel a Oprávněný uživatel nevyřeší vzájemné spory smírnou cestou, budou k jejich rozhodování příslušné české soudy, a to podle adresy sídla Provozovatele.
  4. Obchodník a Provozovatel ve svých vzájemných vztazích vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku o doložkách v adhezních smlouvách pro vztahy vyplývající ze Smlouvy.
  5. Obchodník potvrzuje, že pečlivě posoudil možná rizika vyplývající z plnění Smlouvy, a že tato rizika přijímá. Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Oprávněného uživatele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 Občanského zákoníku se neuplatní a Oprávněný uživatel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
  6. Obchodník je oprávněn postoupit svá práva a/nebo své pohledávky ze Smlouvy nebo její části třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem Provozovatele.
  7. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ustanovení těchto Podmínek neplatnými, neúčinnými a/nebo nevymahatelnými, Provozovatel a Oprávněný uživatel prohlašují, že Podmínky jsou ve zbývajících ustanoveních platné, neodporuje-li to jejich účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. Provozovatel a Oprávněný uživatel se v takovém případě zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl Podmínek zůstal zachován.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UŽITÍ PORTÁLU PRO OBCHODNÍKY


ÚČINNÉ OD 16.7.2015


Tyto Zvláštní podmínky užití Portálu pro Obchodníky („Zvláštní podmínky pro Obchodníky“) jsou nedílnou součástí Podmínek a upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem, tj. společností PORTÁL Kvalt.cz s.r.o., se sídlem Polská 1673/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 018 40 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 212388, a Obchodníky, užívajícími Portál k zveřejňování Nabídek a k nabízení Zboží. Podmínky se na vztahy mezi Provozovatelem a Obchodníkem použijí v rozsahu, v jakém neodporují těmto Zvláštním podmínkám pro Obchodníky. Na tyto Zvláštní podmínky pro Obchodníky se vztahuje Definice pojmů v čl. 2 Podmínek.


Zvláštní podmínky pro Obchodníky a Podmínky jsou součásti Smlouvy o užití Portálu uzavřené mezi Provozovatelem a Obchodníkem („Smlouva“).


 1. Registrace Obchodníka a uzavření Smlouvy
  1. Pouze registrovaný Obchodník může umísťovat Nabídky na Portál. Obchodník provede Registraci v souladu s čl. 3 Podmínek, přičemž odeslání registračního formuláře představuje nabídku na uzavření Smlouvy a bezpodmínečné potvrzení Registrace Provozovatelem představuje akceptaci této nabídky. Obdržením potvrzení o Registraci zaslaného Provozovatelem dochází k uzavření Smlouvy.
  2. Předmětem Smlouvy je závazek Provozovatele poskytovat Obchodníkovi Služby v rozsahu a za podmínek stanovených v Podmínkách a ve Zvláštních podmínkách pro Obchodníky a závazek Obchodníka za poskytování Služeb hradit dohodnutou odměnu. 1. Zpřístupnění Zboží na Portálu – XML Feed
  1. Umístnění Nabídky Zboží na Portál bude prováděno prostřednictvím pravidelně aktualizovaného datového souboru ve formátu XML, který bude nepřetržitě k dispozici pro automatizovanou aktualizaci Provozovatelem.
  2. Podrobné technické a obsahové podmínky XML Feedu jsou obsaženy na [doplnit] / [budou Obchodníkovi Provozovatelem sděleny]. Tyto technické a obsahové podmínky XML Feedu netvoří nedílnou součást Podmínek, a Provozovatel je oprávněn je měnit dle technických požadavků Portálu. O změně technických a obsahových podmínek XML Feedu jsou Obchodníci informování prostřednictvím Uživatelského účtu. Obchodník bere na vědomí, že nesprávné nebo neúplné vyplnění XML Feedu resp. nedodržení technických a obsahových podmínek Provozovatele pro XML Feed, může způsobit nesprávné zobrazení Nabídky na Portálu nebo se Nabídka na Portálu nezobrazí vůbec.
  3. Stahování všech dat z E-shopu Obchodníka ve formátu XML Feed probíhá zpravidla jednou denně, avšak za podmínky, že XML Feedy na internetových stránkách E-shopu Obchodníka splňují podmínky technické a obsahové podmínky Provozovatele pro XML Feed. 1. Práva a povinnosti Obchodníka
  1. Obchodník není oprávněn hodnotit, přidávat recenze nebo příspěvky ke konkurenčním E-shopům, Obchodníkům nebo ke Zboží, které nabízí prostřednictvím Portálu. Obchodník je dále povinen se zdržet jednání, které by jakýmkoliv způsobem poškozovalo jiné Obchodníky, Uživatele nebo Provozovatele.
  2. Obchodník je dále povinen zdržet se při vkládání recenzí a reakcí na komentáře a Příspěvky uvádění informací a údajů vzbuzujících u ostatních Oprávněných uživatelů nebo třetích osob dojem, že dané informace uvádí Provozovatel nebo jiná osoba jím pověřená. Obchodník není oprávněn zveřejňovat a rozšiřovat Příspěvky mimo Portál.
  3. V případě, že dojde k ukončení předávání informací prostřednictvím XML Feedu, nedochází k ukončení smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Provozovatelem; Obchodník je povinen splnit všechny povinnosti, které mu vyplývají ze Smlouvy vůči Provozovateli.
  4. Obchodník se zavazuje uvádět pravdivé a úplné informace o Zboží a prostřednictvím Portálu nabízet pouze Zboží aktuálně dostupné na E-shopu.
  5. Obchodník je povinen udržovat všechny své údaje uvedené v Uživatelském účtu aktuální. V případě jakékoliv změny těchto údajů se zavazuje o tomto neprodleně informovat Provozovatele a sdělit mu aktuální údaje. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené neoznámením změny údajů. Neoznámení změny údajů může být důvodem pro dočasné zablokování Uživatelského účtu.
  6. Obchodník bere na vědomí, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla vzniknout Obchodníkovi jako následek porušení Smlouvy ze strany Provozovatele, může činit maximálně částku rovnající se úhrnu odměn, které Obchodník zaplatil Provozovateli na základě Smlouvy v průběhu posledních 6 ti kalendářních měsíců před uplatněním nároku na náhradu újmy.
  7. Obchodník je dále povinen vyplnit všechny údaje o Zboží požadované pro umístnění Nabídky na Portál, zejména kvalitativní parametry Zboží. Provozovatel může kontrolovat správnost vyplněných údajů o Zboží a případně odmítnout umístnění Nabídky Zboží na Portál. 1. Práva a Povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel je v případě porušování povinností stanovených těmito Zvláštními podmínkami pro Obchodníky a Podmínkami oprávněn učinit kroky, které zamezí jejich dalšímu porušování ze strany Obchodníka, zejména tím, že zablokuje jeho Uživatelský účet.
  2. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů obsažených v XML Feedu. Provozovatel rovněž neodpovídá za to, že se Nabídky budou na Portálu správně zobrazovat, pokud Obchodník nedodrží podmínky pro používání XML Feedu dle článku 2 Zvláštních podmínek pro Obchodníky.
  3. Obchodník dále souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn Uživatelský obsah uložený Obchodníkem na Portál (např. popis Zboží, poskytnuté fotografie, atp.) používat v souvislosti s provozováním Portálu a publikovat veřejnosti za účelem propagace Portálu. 1. Odměna za Služby a platební podmínky

Služba užívání Portálu je dočasně provozována Provozovatelem bezplatně. Obchodník bere na vědomí a souhlasí, že jednostranným rozhodnutím Provozovatele může dojít k zpoplatnění Služeb. Zpoplatnění Služeb bude provedeno změnou Podmínek, včetně těchto Zvláštních podmínek pro Obchodníky, v souladu s čl. 10 Podmínek.


  1. Provozovateli náleží za poskytnutí Služby užívání Portálu odměna za jednotlivá odchozí kliknutí z Portálu na odkaz stránky E-shopu zobrazené na Portálu za kalendářní měsíc („Úhrady za užití Portálu“). Cena za proklik je stanovena ceníkem platným v době provedení prokliku zveřejněným na Internetových stránkách.
  2. Úhrady za užití Portálu budou Obchodníky hrazeny formou kreditu. Kreditem se rozumí finanční obnos, který Obchodník odešle na zvláštní účet vedený Provozovatelem za tímto účelem. Obchodník a Provozovatel se dohodli na tom, že minimální částka, kterou lze dobít jako kredit na Uživatelský účet Obchodníka dle tohoto odstavce 5.2 činí 500 Kč. Aktuální výše kreditu Obchodníka bude zobrazena v rámci jeho Uživatelského účtu. Obchodník je rovněž oprávněn požadovat od Provozovatele vrácení nevyčerpaného kreditu, přičemž minimální výše částky požadované k vrácení nesmí být nižší než 500 Kč. Provozovatel po obdržení žádosti o vrácení nevyčerpaného kreditu dle předchozí věty provede vyúčtování veškerých svých nároků vůči Objednateli, zejména nároků na Úhradu za užití Portálu. V případě, že bude kredit zbývající po provedeném vyúčtování alespoň ve výši požadované Obchodníkem, vyplatí jej Provozovatel převodem na účet Obchodníka.
  3. Provozovatel je oprávněn z hodnoty kreditu odečítat hodnotu jednotlivých Úhrad za užití Portálu, a to bezprostředně poté, co na zaplacení jednotlivé Úhrady za užití Portálu vznikne Provozovateli nárok. Zaplacené Úhrady za užití Portálu budou Provozovatelem Obchodníkovi vyúčtovány souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc. Provozovatel zašle Obchodníkovi daňový doklad-fakturu na příslušnou částku v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu.
  4. Obchodník je oprávněn reklamovat výši fakturované odměny do 14 ti dnů od obdržení faktury, přičemž přílohou reklamace musí být odůvodnění reklamace. Po obdržení reklamace Provozovatel vyhodnotí její oprávněnost a rozhodne o dalším postupu.
  5. Obchodník bere na vědomí a souhlasí s tím, že faktury budou zasílány v elektronické podobě.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit uveřejňování Nabídek na Portálu v případě, že kredit Obchodníka klesne na nulu. Po doplnění hodnoty Kreditu Provozovatel automaticky obnoví uveřejňování Nabídek na Portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za to, že Nabídky nejsou na Portálu uveřejněné, ani za případnou časovou prodlevu s jejich znovu uveřejněním v případech dle první věty tohoto odstavce.
  7. V případě ukončení Smlouvy je Obchodník oprávněn požadovat vrácení celého nevyužitého kreditu. Provozovatel mu částku rovnající se výši nevyužitého kreditu po odečtení jakýchkoliv dlužných částek poukáže na účet, který mu Obchodník za tímto účelem sdělí.
  8. Provozovatel je oprávněn zpoplatnit využití dalších nadstandardních funkcí Portálu. Informace o zpoplatnění včetně ceny budou uvedeny u dotčené funkce a v ceníku.
  9. Obchodník se zavazuje Provozovatele neprodleně písemně informovat o skutečnosti, že bylo vydáno rozhodnutí správce daně o tom, že Obchodník je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty. Toto oznámení je Obchodník povinen zaslat Provozovateli obratem po doručení takového rozhodnutí správce daně bez ohledu na to, zda toto rozhodnutí již nabylo právní moci.
  10. Obchodník se zavazuje Provozovatele neprodleně písemně informovat o existenci pravomocného rozhodnutí správce daně o tom, že Obchodník je nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty, o zrušení takového rozhodnutí správce daně a o rozhodnutí správce daně, že Obchodník již není nespolehlivým plátcem ve výše uvedeném smyslu.
  11. V případě, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o tom, že Obchodník je nespolehlivým plátcem nebo Provozovatel usoudí, že se může dostat do pozice ručitele ve smyslu ustanovení § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty, z titulu toho, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl, vědět měl a mohl, že daň z přidané hodnoty nebude / nemůže být Obchodníkem zaplacena (bez ohledu na to, zda byl Obchodníkem jako ručitelem k úhradě vyzván či nikoli), je Provozovatel oprávněn ve smyslu ustanovení § 109a Zákona o dani z přidané hodnoty podle vlastního uvážení uhradit daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění správci daně za Obchodníka; touto úhradou se bez dalšího odměna včetně daně z přidané hodnoty snižuje o částku daně z přidané hodnoty.
  12. Veškeré odměny v ceníku Služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která bude vyčíslena na příslušných daňových dokladech zákonem stanoveným způsobem.
  13. Aktuální ceník Služeb bude uveřejněn na Internetových stránkách. Provozovatel je oprávněn ceník Služeb jednostranně měnit. Pro jednostrannou změnu ceníku se odpovídajícím způsobem použije článek 10 Podmínek.


 1. Trvání a ukončení Smlouvy
  1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením v souladu s článkem 1.1 Zvláštních podmínek pro Obchodníky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Smlouvu je možné ukončit písemně nebo elektronicky, a to dohodou stran Smlouvy, výpovědí nebo odstoupením. Pro účely Smlouvy se za podstatné porušení považuje zejména, nikoliv však výlučně (i) prodlení Obchodníka se zaplacením odměny delší než 30 dní, (ii) opakované porušení povinností Obchodníka vyplývajících ze Smlouvy přes výzvu Provozovatele, (iii) neodstranění důsledků porušení povinnosti Obchodníka vyplývajících ze Smlouvy přes výzvu Provozovatele.
  3. Provozovatel a Obchodník mohou vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou v délce 7 kalendářních dnů. Výpovědní doba počíná běžet v den následující po dni doručení výpovědi. Podmínkou ukončení Smlouvy výpovědí je úplné zaplacení všech pohledávek vzniklých ze Smlouvy do doby účinnosti výpovědi.
  4. Ukončením Smlouvy není dotčeno právo Provozovatele na zaplacení odměny ani nárok na zaplacení vzniklé újmy. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Provozovatel oprávněn zablokovat nebo zrušit Uživatelský účet.


 1. Závěrečná ustanovení
  1. Smlouva, včetně Podmínek a Zvláštních podmínek pro Obchodníky, obsahuje úplné ujednání Provozovatele a Obchodníka o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Provozovatel a Obchodník měli a chtěli ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy, a nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi Provozovatelem a Obchodníkem související s předmětem Smlouvy. Žádný projev vůle Provozovatele a Obchodníka učiněný při jednání o Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s účelem Smlouvy, Podmínek a Zvláštních podmínek pro Obchodníky.
  2. Zvláštní podmínky pro Obchodníky včetně všech jejich součástí jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti od 16.7.2015.
  3. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Zvláštní podmínky pro Obchodníky. Pro jednostrannou změnu těchto Zvláštních podmínek pro Obchodníky se použije ustanovení čl. 10 Podmínek.
  4. Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Oprávněného uživatele neupravená těmito Zvláštními podmínkami pro Obchodníky se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
  5. Provozovatel a Obchodník se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé při plnění Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit dohodou. Pokud Provozovatel a Obchodník nevyřeší vzájemné spory smírnou cestou, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.PŘÍLOHA – SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Služba Google Analytics, poskytovaná společností Google, Inc. Www.google.com

Cloud Master Internet, s.r.o. www.master.cz