Podmínky používání internetových stránek

Vítáme vás na internetových stránkách www.kvalt.cz („internetové stránky“). Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami pro používání internetových stránek („podmínky“).

200

Lukáš Neterda

19:14 10.02.2016

Podmínky používání internetových stránek

Vítáme vás na internetových stránkách www.kvalt.cz („internetové stránky“). Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami pro používání internetových stránek („podmínky“).


Provozovatelem těchto internetových stránek je obchodní společnost PORTÁL kvalt.cz s.r.o., se sídlem Polská 1673/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01840592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 212388 („provozovatel“), která je oprávněna vykonávat veškerá práva k těmto internetovým stránkám.


Vstupem na tyto internetové stránky a jejich použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, že jste jim porozuměli, a vyjadřujete svůj souhlas se všemi podmínkami a ustanoveními uvedenými v těchto podmínkách a zavazujete se je dodržovat.


Způsob používání

Užívat internetové stránky jinak než pro osobní potřebu nebo vnitřní potřebu právnické osoby (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany provozovatele.


Zavazujete se, že se při používání internetových stránek budete řídit obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebudete jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatních uživatelů internetových stránek. Dále se zavazujete, že zejména nebudete zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat či měnit jejich obsah.


Ochrana práv duševního vlastnictví

Provozovatel upozorňuje, že veškerý obsah stránek tvořící textové dokumenty a multimediální prvky, jako jsou texty, kresby, grafiky, design, loga, ikony, obrázky, ukázky audio a video, fotografie, programy a technologie, jakož i internetové stránky jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu, podléhají právní ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) a dle dalších obecně závazných právních předpisů.


Tyto internetové stránky a jejich obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele žádným způsobem užívány, zejména rozmnožovány, rozšiřovány nebo měněny, případně překládány nebo jinak upravovány jakýmkoli jiným způsobem. Obsah a materiály určené ke stahování se smí rozmnožovat nebo stahovat pouze pro nekomerční osobní užití. Obsah internetových stránek může také zčásti nebo zcela podléhat právům třetích osob.


V případě neoprávněného užití obsahu internetových stránek může provozovatel nebo jiná oprávněná osoba uplatnit svá práva z takového porušení bez jakýchkoliv omezení.


Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost, úplnost a aktuálnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Prezentace zboží nebo služeb na internetových stránkách se nepovažuje za návrh dodat zboží nebo poskytnout službu ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a provozovatel tedy není obsahem internetových stránek jakkoliv vázán.


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, ušlý zisk nebo nemajetkovou újmu, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek.


Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za obsah umístěný na internetových stránkách třetí stranou, reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakoukoliv třetí stranou prostřednictvím těchto internetových stránek.


Tyto internetové stránky mohou odkazovat na jiné stránky, které nejsou provozovány provozovatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek, na které je odkazováno, a odkázání neznamená schválení těchto stránek ze strany provozovatele. Provozovatel nemá kontrolu nad obsahem odkazovaných stránek a nenese odpovědnost za žádné následky jakkoliv vyplývající z použití odkazů nebo jiných internetových stránek.


Upozorňujeme vás, že důvěrnost korespondence zasílané prostřednictvím sítě Internet nelze zaručit. Proto souhlasíte s tím, že jakékoli informace, které poskytnete provozovateli prostřednictvím internetových stránek, nebudou považovány za důvěrné nebo jinak chráněné informace. Provozovatel zajišťuje bezpečnost a důvěrnost komunikace standardními technickými prostředky.


Ochrana osobních údajů

Ve většině případů můžete používat tyto internetové stránky bez poskytnutí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů („ZOOÚ“).


Naproti tomu přístup do některých částí internetových stránek a/nebo jejich používání za účelem využití některých služeb (např. kontaktní formulář, přispívání do diskuzních vláken, přidávání komentářů a hodnocení), mohou být ze strany provozovatele podmíněné poskytnutím určitých osobních údajů nebo jiných údajů o uživateli. Přitom není vyloučené, že bez poskytnutí uvedených osobních údajů a/nebo jiných údajů nebude možné poskytnutí požadované služby ze strany provozovatele.


Vstupem na internetové stránky a jejich použitím prohlašujete, že všechny informace a osobní údaje poskytujete prostřednictvím internetových stránek dobrovolně.


Souhlasíte, že v případě, že poskytnete osobní údaje prostřednictvím internetových stránek, tyto mohou být využité v rozsahu a za účelem, ke kterému byly provozovateli poskytnuty, a to pro (i) poskytování služeb prostřednictvím internetových stránek a plnění smluvních povinností, (ii) registraci na internetových stránkách a vedení uživatelských účtů, (iii) reklamní, marketingové a obchodní účely a (iv) analytické a statistické účely, a to na maximální dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu, pokud právní předpisy nevyžadují delší dobu zpracování.


Zpracovávané osobní údaje budou zahrnovat titul, jméno a příjmení, adresu bydliště, obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo.


Zpracování osobních údajů bude spočívat zejména ve shromažďování, ukládání na nosiče informací, třídění, používání, předávání a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně i manuálně tak, aby tato činnost odpovídala výše uvedeným účelům zpracování.


Osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem samostatně nebo prostřednictvím některého dalšího zpracovatele, který je uveden v příloze těchto podmínek.


Uživatel má právo přístupu k osobním údajům dle § 12 ZOOÚ a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ. V případě, že uživatel zjistí nebo se bude domnívat, že Provozovatel případně zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života a/nebo v rozporu s právními předpisy zejména se ZOOÚ, může v souladu s ustanovení § 21 ZOOÚ požádat provozovatele případně zpracovatele o vysvětlení, případně o odstranění vzniklého stavu, tj. zejména o blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci svých osobních údajů.


Provozovatel přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.


Cookies a IP adresy

Provozovatel používá v rámci provozu internetových stránek soubory „cookies“ a další technologie Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o pevném disku nebo o prohlížeči. Dále například umožňují, aby internetové stránky poznaly, že jste je již navštívili. Cookies nám pomáhají porozumět tomu, které části internetových stránek jsou nejpopulárnější, na které stránky chodí uživatelé nejčastěji a kolik času tam tráví. Cookies například umožňují zajistit, aby informace, které se zobrazí při příští návštěvě na internetových stránkách, odpovídaly uživatelským preferencím. Prohlížeč může být nastaven tak, aby přijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo oznámil, když je zaslán soubor cookies. V případě, že nastaví svůj internetový prohlížeč na přijímání cookies, vyjadřujete tím svůj souhlas s ukládáním těchto souborů na svém pevném disku nebo prohlížeči. Uživatel má rovněž možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do koncových zařízení například pomocí funkce anonymního prohlížení. Upozorňujeme, že internetové stránky jsou navrženy tak, aby pracovali s využitím cookies, a jakékoliv jejich vyřazení z provozu může ovlivnit používání internetových stránek a znemožnit jejich plné využití. Soubory cookies nesdílíme s třetí stranou ani zpracovateli dat.


Oprávněný uživatel je dále srozuměn a souhlasí s tím, že provozovatel může používat v rámci provozu internetových stránek a pro účely popsané výše soubory „cookies“ patřící společnosti Google Inc. V takovém případě se používání souborů „cookies“ řídí podmínkami společnosti Google Inc. dostupnými v anglickém jazyce na https://support.google.com/analytics/answer/600424....


Dalším užíváním našich internetových stránek uživatel vyjadřuje svůj souhlas s umístěním souborů „cookies“ na svém počítači / zařízení. Také potvrzujete souhlas s tím, že k těmto souborům a informacím budeme mít přístup.


Provozovatel je také oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy uživatelů, které identifikují počítač nebo zařízení prostřednictvím kterého uživatel vstupuje na internetové stránky. IP adresy mohou být předány subjektům uvedeným v sekci seznam zpracovatelů osobních údajů.


Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto internetových stránkách, s výjimkou těchto podmínek a Podmínek užití portálu kvalt.cz, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.


Aktuální znění těchto podmínek bude uveřejněno na internetových stránkách. Provozovatel je oprávněna kdykoliv tyto podmínky a veškeré jiné informace obsažené na těchto internetových stránkách změnit. Provozovatel může rovněž kdykoliv bez upozornění měnit produkty nebo služby popsané na těchto internetových stránkách. Přístupem na tyto internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s aktuálním zněním podmínek.


Podmínky užívání stránek jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti dne 16.7.2015.


PŘÍLOHA – SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Služba Google Analytics, poskytovaná společností Google, Inc. Www.google.com

Cloud Master Internet, s.r.o. www.master.cz